Termíny a Podmienky Toggle

VŠEOBECNÉ TERMÍNY A PODMIENKY POUŽÍVANIA ONLINE REZERVAČNÉHO SYSTÉMU DINNER IN THE SKY®

1. Návštevníci a užívatelia (ďalej len zákazník) online rezervačného systému Večera v oblakoch® (ďalej len systém) súhlasia s nasledujúcimi podmienkami používania (ďalej len podmienky):

2. Systém je riadený Sky Ticketing Limited (ďalej len Ticket Office), registorovaná adresa sídla na Suite No 2, First Floor, Kenwood House, 77a Shenley Road, Borehamwood, WD6 1AG, Veľká Británia, e-mail: info@dinnerinthesky.sk

3. Ticket Office nie je organizátorom žiadneho eventu. Ticket Office predáva lístky a / alebo darčekové poukážky na požiadanie, v mene a na účet usporiadateľa. Ticket Office nemá žiadne práva k stanoveniu alebo zmene ceny lístkov a podmienok predaja, okrem iného, ​​nerozhoduje o usporiadaní miest (sedadiel) pri žiadnom evente, nevykupuje späť, nenahrádza lístky alebo darčekové poukážky, nekompenzuje akokoľvek znehodnotené, stratené, ukradnuté, poškodené atď lístky. Ticket Office nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spojené s eventom. Okrem toho, Ticket Office nekompenzuje hodnotu stratených vecí počas eventu. Práva a povinnosti vyplývajúce z lístkov sú stanovené a oznámené organizátorom daného eventu, Ticket Office za žiadnych okolností nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, modifikácie, výkon, atď týchto práv a povinností.

4. Ticket Office nie je zástupcom organizátorov, umelcov, atď žiadneho eventu alebo akejkoľvek osoby zodpovednej za organizáciu, obsah, informácie, propagáciu alebo kvalitu. Osoba za to zodpovedná je organizátor daného eventu, ktorého údaje sú uvedené na internetových stránkach systému a ktorého kontaktné informácie sú uvedené na lístku. Prípadné nároky spojené s konaním eventu musia byť predložené priamo organizátorovi.

5. Zákazník dostane lístok(-y) v systéme po zaplatení za lístok(-y) a po tom ako je potvrdenie objednávky akceptované vygenerovaním elektonického lístka / potvrdenia o rezervácii zo systému a odoslané na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom.

6. Lístok/potvrdenie o rezervácii musí byť uchovávané na bezpečnom mieste. Priame slnečné svetlo a teplo môže poškodiť lístok.

7. Ticket Office nie je povinný odkúpiť alebo kompenzovať lístky v prípade, že príslušný event bol zrušený, odložený alebo ak dôjde k zmene miesta konania eventu. Za spätné odkúpenie a / alebo náhradu lístkov je zodpovedný organizátor, pokiaľ to nie je oznámené inak.

8. Akékoľvek použitie webovej stránky systému Večera v oblakoch® , jej obsahu a informácií prípadné nezákonné činnosti ako aj kúpy za účelom ďalšieho predaja pre reklamné alebo obchodné účely alebo za účelom nadobnutia iných výhod, vrátane sprostredkovania lístkov, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Ticket Office zakázané. Ticket Office má právo účtovať zmluvnú pokutu za porušenie zmluvy vo výške až 100 000 EUR od každého zákazníka, ktorý porušil toto ustanovenie.

9. V prípade porušenia akejkoľvek podmienky používania systému, Ticket Office má právo jednostranne ukončiť používanie systému a / alebo pozastaviť akékoľvek nákupné transakcie lístkov vykonávané touto osobou.
10. Vykonaním akejkoľvek akcie na stránke systému, zákazník potvrdzuje, že:
1) osoba má najmenej 18 rokov, má plnú pasívnu a aktívnu spôsobilosť na právne úkony pre používanie systému;
2) je právnická osoba, ktorej zástupca má všetky potrebné oprávnenia používať služby systému v mene tejto osoby a prevziať všetky povinnosti danej právnickej osoby;
3) osoba plne súhlasí so všetkými podmienkami používania systému;

11. Ani Ticket Office ani organizátor nie je povinný overiť či osoba uvedená na lístku je tá, ktorá lístok kúpila a nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vyplývajúce z uvedenej skutočnosti. Keď zákazník vstúpi na event na základe lístku vytlačeného zákazníkom, považuje sa, že vstúpil na miesto konania eventu a to v čase, kedy zákazník prvýkrát predkladá výtlačený lístok na skenovanie organizátorom.

12. Ticket Office má právo zmeniť podmienky používania systému zverejnením relevantných informácií/správ na webe www.dinnerinthesky.si. Zmeny nadobudnú platnosť po ich zverejnení na internetových stránkach www.dinnerinthesky.sk .
13. Všetky nároky týkajúce sa uskutočnenia, obsahu, kvality, reklamy, atď musia byť predložené organizátorovi eventu.

14. Akékoľvek rozpory vzniknuté na základe používania stránok systému musia byť v súlade s týmito podmienkami a zákonmi Spojeného kráľovstva.

15. Pri žiadnej transakcii Ticket Office nevidí údaje o platobnej/kreditnej karte používanej zákazníkmi. Na účely dokončenia transakcie sú zákazníci presmerovaní do bezpečného prostredia brány pre spracovanie platieb. V čase platby držiteľ karty vloží údaje z karty do databázy umiestnenej na serveri brány pre spracovanie platieb a akékoľvek údaje týkajúce sa transakcie sú tiež uložené na serveri brány na spracovanie platieb. Ticket Office nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť alebo nesprávnosť údajov na kartách. Ticket Office, s cieľom bojovať proti podvodom, môže sledovať IP adresy svojich zákazníkov, aby odhalil objednávky z rovnakej IP adresy pomocou rôznych kariet alebo zadania v mene rôznych príjemcov. V prípade akéhokoľvek podozrenia z podvodu, Ticket Office to oznámi bráne na spracovanie platieb.

16. V prípade podozrenia z podvodov s platobnými kartami brána na spracovanie platieb má právo pozastaviť spracovanie transakcie po dobu vyšetrovania alebo zrušiť transakciu. V takom prípade banka upovedomí Ticket Office o vyšetrovaní podozrivej transakcie a Ticket Office-u nie je dovolené, aby vydal tovar pred ukončením vyšetrovania.

17. Na získanie dát karty (ak sa vyžadujú) sú použité MasterCard Secure Code a Verified by Visa alebo podobné systémy.

18. Tieto podmienky zostávajú v platnosti po dobu trvania akéhokoľvek právneho vzťahu medzi zákazníkom a Ticket Office-om riadeným týmito podmienkami.

19. Zákazník súhlasí so zasielaním informačných listov poslaných Ticket Office-om alebo organizátorom na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom.

20. Ak zákazník odstúpi od zmluvy Ticket Office je povinný vrátiť hodnotu lístka, po odpočítaní servisu a provízie. V prípade odstúpenia zákazníka od zmluvy Ticket Office má právo účtovať si províziu 100%.

21. V prípade, že k úhrade bola použitá platobná karta, jediný spôsob, ako zrušiť transakciu je zaslanie žiadosti do brány na spracovanie platieb brány s uvedením dátumu transakcie. V žiadosti musí byť tiež uvedený dôvod zrušenia. Na vrátenie finančných prostriedkov nemožno použiť iné kanály. Držiteľ karty musí byť informovaný o zrušení transakcie písomnou formou, len za predpokladu, že tovar bol vrátený a transakcia je zrušená na základe písomnej žiadosti zákazníka.

22. V prípade vrátenia lístka, vrátenie nebude zahŕňať dodatočné poplatky, poplatky za poštovné a ďalšie poplatky.

23. Rezervácia môže byť zmenená alebo zrušená do 30 dní pred eventom, v tom prípade zákazník môže žiadať 100%-nú náhradu. Ak je rezervácia zmenená alebo zrušená 29 – 11 dní pred eventom, zákazník môže požiadať o 50% náhrady.

24. V prípade, že zákazník zruší rezerváciu neskôr ako 10 dní alebo 240 hodín pred eventom, nemá zákazník žiadny nárok na náhradu.

25. Uskutočneniu eventu zabráni vietor s rýchlosťou 15 metrov za sekundu a blesky. Ak je zdvihnutie zrušené, jedlo sa podáva v uvítacom salóniku a všetci hostia dostanú darčekové poukážky systému Večera v oblakoch® v rovnakej hodnote ako zrušený event.

26. V prípade, že zdvihnutie musí byť skrátené v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok, hostia dostanú darčekové poukážky v hodnote 50% z prerušeného zdvihnutia, ak boli zdvihnutí na menej ako polovicu času určeného na zdvihnutie.

27. Príchod na miesto konania je najmenej tridsať minút pred Vašim časom rezervácie. Váš čas tiež môžete stráviť vo VIP salóne Večera v oblakoch® a vychutnať si atmosféru. Ak prídete neskoro, bude vaša rezervácia zrušená.

28. Nezabudnite si so sebou zobrať vytlačený lístok/ potvrdenie o rezervácii.

29. Oblečte sa podľa počasia, ale pamätajte, že vo výške 50 m môže byť vietor silnejší ako na zemi a teplota môže byť trochu nižšia.

30. Aby ste si užili systém Večera v oblakoch®, musíte mať z bezpečnostných dôvodov výšku najmenej 150 cm.

31. Personál systému Večera v Oblakoch® je schopný pomôcť postihnutým ľuďom tak, aby sa mohli bezpečne zúčastniť na evente.
32. Je tu možnosť objednať špeciálne vegetariánske menu. Označte prosím svoju požiadavku v dodatočnom poli na informácie.

33. Ľudia mladší ako 18 rokov sa môžu zúčastniť eventu len v sprievode dospelej osoby.

34. Ticket Office zhromažďuje osobné údaje len počas doby nákupu, ak zadáte príkaz k nákupu lístkov alebo tovarov z nášho systému. Táto informácia sa používa na spracovanie a plnenie objednávky. V žiadnom inom čase nie sú akékoľvek osobné údaje zhromažďované v našom systéme.

35. Informácie zhromaždené počas procesu nákupu (checkout) je zákazník, fakturačné a dodacie údaje, vrátane mena zákazníka, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, mailingovej adresy a údajov o kreditnej karte.

36. Ticket Office berie vaše súkromie veľmi vážne. Nepredávame alebo nepožičiavame Vaše kontaktné informácie nikomu. Informácie o zákazníkovi sú dostupné len organizáciám tretej strany, ktoré spracúvajú kreditné karty a majú uľahčiť úhradu Vašej objednávky a tretím stranám, ktoré zabezpečujú poskytnutie služby, aby umožnili dodanie Vašej objednávky. V niektorých prípadoch môžeme použiť vašu e-mailovú adresu, aby sme Vás informovali o promo akciách a službách nášho systému Večera v Oblakoch®. Vaše osobné údaje nie sú zverejnené akýmkoľvek iným tretím stranám.

37. Ticket Office dodržiava bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov s cieľom predchádzať ich strate, odcudzeniu, zneužitiu neoprávneným prístupom, zverejneniu, pozmeneniu a zničeniu.

38. Ako je bežnou praxou na mnohých internetových stránkach, náš systém používa “cookies” na účely zabezpečenia vykonávania Vašich úkonov na webovej stránke a na účely sledovania produktov, ktoré ste si vybrali. Cookies neukladá žiadne osobné identifikačné údaje. Ako je tomu u väčšiny webových stránok, automaticky zhromažďujeme určité informácie a ukladáme ich do protokolových súborov. Tieto informácie zahŕňajú adresy internetového protokolu (IP), typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), odkazujúce/predvolené stránky, operačný systém, dátum/čas a clickstream-ové dáta.

39. Podmienky pre nákup a odkúpenie darčekových poukážok:
• Darčekové poukážky sú platné do konca 1. roka od ich nákupu.
• Darčekové poukážky musia byť zaplatené na našich webových stránkach www.dinnerinthesky.si. Nemôžu byť zaplatené na webových stránkach iných systémov Večera v oblakoch® napríklad dinnerinthesky.com.hr, dinnerinthesky.com, dinner-in-the-sky.it, dinnerinthesky.at, dinnerinthesky.lv, dinnerinthesky.ee, dinnerinthesky.lt alebo dinnerinthesky.fi.
• Darčekové poukážky je možné uplatniť iba po zadaní jedinečného čísla darčekového poukazu v rezervačnom systéme, pri rezervácii miest pre dané zdvihnutie. Darčeková poukážka funguje ako zľava na zvolenom balíčku v rezervačnom systéme.
• Akýkoľvek zostatok na darčekovej poukážke nemožno použiť po tom, čo vypršala jeho platnosť.
• Ak hodnota vašej rezervácie v rezervačnom systéme prekročí hodnotu vašej darčekovej poukážky, zostatok musí byť uhradený kreditnou kartou.
• Pri rezervácii v rezervačnom systéme možno uplatniť len jednu darčekovú poukážku.
• Pri objednávaní darčekovej poukážky je nutné zadať úplné číslo kreditnej karty do objednávkového formulára. Po zadaní objednávky nie je možne doplniť akékoľvek údaje.
• Náš zákaznícky servis je schopný zrušiť darčekovú poukážku do siedmich dní od dátumu jej nákupu a iba vtedy, ak darčeková poukážka nebola uplatnená.
• Darčekové poukážky nemožno vymeniť za hotovosť. Darčekové poukážky nemožno predať.
• Ticket Office nepreberá žiadnu zodpovednosť za preklepy v e-mailovej adrese príjemcu. Nie sme zodpovední za stratené alebo ukradnuté darčekové poukážky, za meškanie odoslaných darčekových poukážok (napr. z dôvodu technických problémov) alebo za darčekové poukážky, ktoré sú použité bez dovolenia.
• Ticket Officed bude mať právo uzavrieť účty zákazníkov a/alebo požiadať o alternatívne spôsoby platenia, ak je podvodom nadobunutá darčeková poukážka uplatnená alebo používaná na www.dinnerinthesky.at alebo ak existuje podozrenie z klamstva, podvodu alebo inej nezákonnej činnosti v súvislosti s nákupom alebo uplatnením darčekovej poukážky. Ticket Office nebude preplácať alebo znovuaktivovať príslušné darčekové poukážky.

40. Ticket Office si vyhradzuje právo použiť akékoľvek fotografie/videá natočené na ľubovoľnom evente Večera v oblakoch® a to aj bez výslovného písomného súhlasu tých, ktorí sú zahrnutí do fotografií/videí. Ticket Office môže používať fotografie/videá v publikáciách alebo v mediálnych materiáloch, ktoré sú Ticket Office-om vyrábané, používané alebo zazmluvené vrátane, ale nie obmedzené len na brožúry, pozvánky, knihy, noviny, časopisy, televíziu, internetové stránky, atď. Každá osoba, ktorá si neželá nechať sa odfotografovať alebo fotografie distribuovať musí kontaktovať Ticket Office písomne o jeho/jej úmysle a priložiť fotografiu. Ticket Office bude používať fotografie pre účely identifikácie a bude ich držať v tajnosti.

41. Ak máte otázky alebo obavy týkajúce sa našich zásad ochrany súkromia či Vašich dát, termínov a podmienok používania systému, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: info@www.dinnerinthesky.sk

ShutDown